پرسشنامه بازاریابی رابطه مند در شرکت بیمه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان دوییر و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند توسط دوییر، اسچور و اوه (١٩٨٧) تهیه شده و دارای ٢٣ سوال می‌باشد که توسط دکتر سید محمد مقیمی ترجمه شده است که البته، تغییرات جزیی در آن صورت گرفته است . معصومی قاضی نوری طباطبایی (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران در شرکت بیمه نوین در استان همدان پرداخت وی پایایی پرسشنامه بازاریابی رابطه مند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیمه عمر

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

مبانی نظری بیمه کشاورزی

مبانی نظری بیمه

پرسشنامه رفتار غیرمسئولانه شرکتی و پاسخ مشتریان

۲۰۱۳

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت

۲۰۱۱

پرسشنامه آگاهی از بیمه

۱۳۹۴

پرسشنامه اندازه شرکت

۱۳۹۵