پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان دوبیسی و واه
مخفف RMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Relationship Marketing Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند توسط دوبیسی و واه (٢٠٠٥) تهیه و تنظیم گردیده است. این پرسشنامه شامل ١٠ گویه می باشد. در پژوهش شعبانی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)