پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۳
نویسندگان اندوییسی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند، توسط اندوییسی در سال ٢٠١٣ ساخته‌شده است. این پرسشنامه شامل ١٧ گویه است. بهجت (١٣٩٠) روایی صوری و محتوایی مقیاسخودکارآمدی تصمیم¬گیری شغلیرا براساس نظر ٥ تن از اساتید دانشگاه ٨٥/ ٠ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٨٧/ ٠ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی