پرسشنامه بازاریابی سبز

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان موسوی نائینی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازاریابی سبز، پرسشنامه‌ای محقق ساخته (موسوی نائینی، ١٣٩٠) است. این مقیاس دارای ٢١ گویه است. در پژوهش (موسوی نائینی، ١٣٩٠) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است.قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، ١٣٩٠).در پژوهش (موسوی نائینی، ١٣٩٠) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠.٧٥ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷