پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان دالبرت و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد باورهای دنیای عادلانه توسط دالبرت، لیپکوس، سالی و گوش (٢٠٠١)، تهیه و تنظیم و در ایران برای اوّلین بار توسط سجادیان و گل پرور (١٣٨٧) ترجمه شده است این پرسشنامه دارای ٢٧ گویه می‏باشد . دالبرت و همکاران (٢٠٠١)، پایایی پرسشنامه استاندارد باورهای دنیای عادلانه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٦٦ تا ٠/٦٧ به دست آورده اند سجادیان و گل پرور (١٣٨٧)، پایایی پرسشنامه استاندارد باورهای دنیای عادلانه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٥٣١ به دست آورده اند. گل پرور و عریضی (١٣٨٥)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آورده اند . اعداد گزارش شده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است . آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند .