پرسشنامه باورهای دینی معبد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۵
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۰
نویسندگان گلزاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

جهت سنجش عمل به باورهای دینی از پرسشنامه استاندارد مقیاس عمل با باورهای دینی (معبد) گلزاری (١٣٨٠) استفاده شده است که در آخرین فرم دارای ٦٥ سؤال است که عمل (نه اعتقاد و انگیزش) به باورهای اسلامی را اندازه گیری می کند. ضریب پایایی بازآزمون مقیاس برای دانشجویان تربیت معلم نسیبه ٧٥/ ٠ می باشد. ضریب پایایی بازآزمایی برابر با ٨٣/ ٠ به دست آمد (٠١/ ٠>P). برای آزمون همسانی درونی این مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدار این ضریب برابر با ٩٣/ ٠ بود. همچنین ضرایب پایایی این مقیاس با استفاده از روش بازآزمون به فواصل دو هفته ای بر روی دانشجویان دانشگاه الزهراء ٨٤/ ٠، دانشجویان تربیت معلم نسیبه ٨١/ ٠ و دانشجویان دانشگاه آزاد قم ٧٨/ ٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنیدگی والدینی