پرسشنامه باورهای هوشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۷۷
نویسندگان بابایی
مخفف IBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Intelligent Beliefs Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه باورهای هوشی توسط بابایی ١٣٧٧ ساخته شده که دارای ١٤ گویه میباشد . در مطالعه بابایی (١٣٧٧) روایی محتوایی و ظاهری این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ٠/٧٢ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد سرمدی، محبوبی و عبدالله زاده (١٣٨٨) ضمن سنجش روایی ظاهری و محتوایی، ضریب پایایی آن را با آلفای کرونباخ ٠/٧١ اعلام کردند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری باورهای وسواسی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه باورهای غیر منطقی

۱۹۶۸

مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پرسشنامه باورهای کاریابی

۱۳۸۴

پرسشنامه باورهای دینی معبد

۱۳۸۰

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه

۲۰۰۱