پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان مولدینگ و همکاران
مخفف OBQ - ۴۴
نام انگلیسی پرسشنامه Obsessional Beliefs Questionnaire ۴۴

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه باورهای وسواسی از ٤٤ سوال تشکیل شده است که از فرم اصلی این پرسشنامه یعنی OBQ - ٧٧ گرفته شده است هر دو فرم این پرسشنامه توسط گروه کاری مطالعه شناخت‌ها در اختلال وسواس مولدینگ، آنگلیم، ندلیکوجیک و دیگران ، ٢٠١١ طراحی و ساخته شده‌اند. این کار گروه شامل محققانی برجسته از سرتاسر جهان است که در رابطه با نقش شناخت‌ها در اختلال وسواس فکری عملی مطالعه می‌کنند. شمس و همکاران (١٣٨٣)، پايایی اين پرسشنامه را از طريق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٢ و از طريق روش باز آزمايی ٠/٨٢ به دست آورده است که پايايی مطلوب اين مقياس را نشان می دهد همچنین روايی این آزمون را از طريق روايی همگرا با پرسشنامه وسواس فکری عملی (OCI-R) و پرسشنامه وسواسی جبری مادزلی (MOCI) به ترتيب ٠/٥٧ و ٠/٥ به دست آورده است مقتدر (١٣٩٢)، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ - ٤٤) را ٠/٨٩ به دست آورد که این میزان نشان دهنده پایایی لازم و انسجام درونی سئوالات پرسشنامه است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری باورهای وسواسی

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

۱۹۹۲

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه نگرش به تغذیه - ۲۶ سؤالی

۱۹۷۹