پرسشنامه بحران هویت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۷۶
نویسندگان احمدی
مخفف ICQ
نام انگلیسی پرسشنامه Identity Crisis Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بحران هویت شخصی توسط احمدی (١٣٧٦) براساس معیارهای تشخیصی DSM IV ساخته شده است. این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه های هویت آدامز، بنیون و هو می باشد که توسط احمدی هنجاریابی شده است و شامل ١٠ گویه می باشد رحیمی نژاد (١٣٩٣) در مطالعه ای به بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بحران هویت در نوجوانان پرداخت ضريب پايايي آلفاي کرونباخ زيرمقياس ها و کل پرسشنامه بحران هویت را از ٠/٥٣تا ٠/٧٦ به دست آورد و پایایی و روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سبک هویت

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه هویت ورزشی

۲۰۰۴

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی

۱۳۹۰

پرسشنامه اندازه گیری عینی سبک هویت

۱۹۸۶

پرسشنامه هویت فردی

۱۳۹۱

پرسشنامه هویت سازمانی

۱۳۹۲