پرسشنامه بررسی منافع و موانع انجام فعالیت فیزیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان مارکوس و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی منافع و موانع انجام فعالیت فیزیکی محقق ساخته براساس پرسشنامه مارکوس، راکوساکی و روسی (١٩٩٢) تدوین گردیده است و شامل ١٦ گویه است . در پژوهش صالحی و همکاران (١٣٩٠) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٢ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

پرسشنامه فعالیت کاریابی

۱۳۸۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

۱۳۸۸

پرسشنامه فعالیت های منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان

۲۰۰۲

پرسشنامه فعالیت بدنی

۱۳۹۰