پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان علی پور
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت به منظور تحقيق در زمينه بررسي اثربخشي دور ه هاي آموزش ضمن خدمت توسط علی پور (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤١ سؤال می باشد. علی پور (١٣٨٩)، به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری آن توسط اساتید دانشگاه پیام نور بوکان و به منظور پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرده است که میزان ضریب آلفا برای بخش اول ٠/٦٩و در بخش دوم ٠/٧١ بدست آمد که بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه قصد ترک خدمت

۱۹۷۹

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

۱۳۹۲

مبانی نظری تمایل به ترک خدمت

پرسشنامه عملکرد کارکنان با توجه به گذراندن دوره های آموزشی

۱۳۹۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

۲۰۰۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

۱۳۹۱

پرسشنامه قصد ترک خدمت

۱۹۸۴