پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان آقاملایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه برنامه¬ريزي منابع انساني توسط آقاملائی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٢ گویه می-باشد. آقاملایی (١٣٩٣) در مطالعه¬ای روایی پرسشنامه برنامه¬ريزي منابع انسانيبا نظر ٥ تن از اساتید دانشگاه و به روش محتوایی ٠/٧٨ و پایایی آن را نيز به روش آلفای کرونباخ ٠/٧٢ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

مبانی نظری جذب منابع بانکی