پرسشنامه برون سپاری خدمات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان جرجانی سرخنکلاته
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه برون سپاری خدمات شامل ٣٥ سوال می باشد که توسط جرجانی سرخنکلاته (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای توسط جرجانی سرخنکلاته بررسی شده است. ضریب آلفای کرونباخ طبق جدول زیر به دست آورده است و پایایی کل پرسشنامه را ٠/٨٢ گزارش کرده است که نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است و همچنین روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

مبانی نظری دریافت خدمات پس از ترخیص

مبانی نظری کیفیت خدمات

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه

۱۳۹۳