پرسشنامه بهبود عملکرد بانک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فرحناک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بهبود عملکرد بانک توسط فرحناک در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ١٦ گویه می باشد. در پژوهش فرحناک (١٣٩٣) روایی پرسشنامه بهبود عملکرد بانک توسط متخصصان تأیید شده است. در پژوهش فرحناک پایایی این پرسشنامه و زیرمقیاس ها از روش آلفای کرونباخ آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

مبانی نظری سود سپرده بانکی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)