پرسشنامه بهرهوری آچیو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان هرسی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بهره¬وری آچیو توسط هرسی ، بلانچارد و گلد اسمید (١٩٨٠) به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکردی در به وجود آمدن استراتژی¬های تغییر به منظور حل این مشکلات طراحی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ٣٢ سوال است. پایایی پرسشنامه بهره¬وری آچیو در سطح آلفای کرونباخ در سال ١٣٨٤ توسط مشبکی ٠/٨٣ و در سال ١٣٨٥توسط زهرا حقیقت جو ٠/٨٩ گزارش گردید. پایایی این آزمون در سطح آلفای کرونباخ ٠/٩٤ ارزیابی شد. همچنین روایی این آزمون در سال ١٣٨٠ توسط علی زاده ٠/٧٨ گزارش گردید که با آزمون بهره وری رابینز و آزمون بهره وری کونیکو ٠/٧٦ همخوانی دارد (به نقل از عسکری، ١٣٨٣).همچنین در این پژوهش پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ٠/٨٨ به دست آمد.