پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان کیز
مخفف SWBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Social Well- Being Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی توسط کیز (١٩٩٨)، تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای سوال ٢٥ می باشد . باباپورخیرالدین، طوسی و حکمتی (١٣٨٨)، در مطالعه ای روی دانشجویان دانشگاه تبریز پایایی پرسشنامه سلامت اجتماعی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨ به دست آورده اند. عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است . ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند