پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۴
نویسندگان پیترینن و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی توسط پیترینن، سوینی و پیالتو در سال ٢٠١٤ تدوین شد. این پرسشنامه دارای ١١ ماده است . در مطالعه مهنا و طالع پسند (١٣٩٥) ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی آن برای مقیاس بهزیستی تحصیلی آلفای ٠/٧٠ بدست آمد. برای سنجش هنجاریابی در پژوهش مهنا و طالع پسند (١٣٩٥) این ابزار روی تعداد ٢٩٠ نفر (١٢٧ مرد و ١٦٧ زن) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش تصادفی ساده اجرا شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

۲۰۰۳

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴

پرسشنامه بهزیستی معنوی

۱۹۸۲

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی