پرسشنامه تأثیر آمیخته بازاریابی بر فروش ماهیان زینتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان اسماعیل پور
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تأثیر آمیخته بازاریابی بر فروش ماهیان زینتی توسط اسماعیل پور (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٤ گویه می‏باشد. اسماعیل پور و همکاران (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه استاندارد تأثیر آمیخته بازاریابی بر فروش ماهیان زینتی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .