پرسشنامه تأثیر سیستم مکانیزه بانکداری بر یادگیری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان پیری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تأثیر سیستم مکانیزه بانکداری بر یادگیری سازمانی، پرسشنامه‌ای محقق ساخته می‌باشد. این مقیاس دارای ٢٨ گویه است. در پژوهش (پیری، ١٣٩٤) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، ١٣٩٠).در پژوهش (پیری، ١٣٩٤)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰