پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان جان دونگ و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه‌ برای تعیین تاثیر عناصر ساختاری بازاریابی با اهداف خیریه بر قصد خریدکنندگان توسط جان دونگ و همکاران (٢٠٠٨) ساخته شده که شامل ٢٢ سوال می باشد. جان دونگ و همکاران (٢٠٠٨) روایی این پرسشنامه را مناسب و قابل قبول و پایایی کل پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٨٤/ ٠ و مولفه اهمیت هدف خیریه ٨٨/ ٠، مجاورت و قرابت فعالیتهای خیریه٩٠/ ٠، تناسب محصول و فعالیت خیریه ٨٧/ ٠، تناسب نام تجاری و هدف خیریه ٩٠/ ٠، میزان مشارکت مشتریان در هدف خیریه ٩٤/ ٠ و قصد خرید ٨٠/ ٠ ذکر کرده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان

۱۹۸۸

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

۲۰۱۱

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

۱۹۷۴

پرسشنامه اعتماد مصرف کننده

۲۰۰۷

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴