پرسشنامه تأثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت ADSL

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان فراهانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت ADSL توسط فراهانی (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٥ گویه می‏باشد. فراهانی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه تاثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت ADSL را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.