پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان قربانی و آهنگر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی توسط قربانی و آهنگر در سال ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٨ گویه می باشد. در پژوهش آهنگر (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٤٥ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

مبانی نظری جذب منابع بانکی