پرسشنامه تاثیرطبقه اجتماعی برعاطفه اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان شیردلسراسیابی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیرطبقهاجتماعیبرعاطفهاجتماعی توسط شیردل سراسیابی(١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٦٤ گویه می¬باشد که از دو قسمت تشکیل یافته¬است. در بخش اول متغیر وابسته (عاطفه اجتماعی) توسط پرسشنامه¬ی پژوهشگر ساخته (٣٦ سوالی) و طیف پنج گزینه¬ای لیکرت مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش دوم متغیرهای مستقل اعتماد به نفس با پرسشنامه استاندارد روزنبرگ، اعتماد اجتماعی،‌ انتظارات اجتماعی،‌ احساس عدالت اجتماعی با پرسشنامه پژوهشگر ساخته و توسط طیف پنج گزینه¬ای لیکرت مورد پرسش قرار می¬گیرد‌. طبقه اجتماعی نیز در این تحقیق بصورت متغیر ترتیبی و احساسی که فرد از طبقه اقتصادی و اجتماعی خانواده خود دارد در پایان پرسشنامه، سنجیده می¬شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند