پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان محمدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان توسط محمدی در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه است. در پژوهش خلیلی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣٤ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان