پرسشنامه تاثیر توانمند‌سازی بر عملکرد کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان خداشاهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر توانمند‌سازی بر عملکرد کارکنان توسط خداشاهی (١٣٩١) ساخته شده است . این پرسشنامه دارای ٣٣ سوال است . خداشاهی (١٣٩١) در مطالعه ای به بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندان های خراسان شمالی پرداخت . وی در این مطالعه، روايي صوری و محتوایی پرسشنامه تاثیر توانمند‌سازی بر عملکرد کارکنان را مورد تأیید قرار داده است . همچنین پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی