پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان حقیقتیان و غفاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل توسط حقیقتیان و غفاری (١٣٨٩)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٦ گویه می‏باشد . حقیقتیان و غفاری (١٣٨٩)، پایایی پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٠ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند