پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان بامبوئر- ساچز و منگولد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان توسط بامبوئر- ساچز و منگولد در سال ٢٠١١ و به نقل از مرادی در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است و شامل ٦ گویه می باشد. در پژوهش مرادی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩٢٢ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید محصولات لوازم خانگی

۱۳۹۴