پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان فیتزپاتریک و ریچی
مخفف RFCP
نام انگلیسی پرسشنامه Revised Family Communication Patterns Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگوهای ارتباطی خانواده شامل ٢٦ سوال است که توسط فیتزپاتریک و ریچی (١٩٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. جوکار و رحیمی (١٣٨٦) ضریب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند که برای بعد گفت و شنود ضریب ٠/٨٩ و برای بعد همنوایی ضریب ٠/٨٨و برای کل مقیاس ضریب ٠/٨٠بدست آوردند .کورش نیا (١٣٨٥) پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ، برای بعد گفت و شنود ٠/٨٧ و برای بعد همنوایی ٠/٨١ گزارش نموده است همچنین روایی مطلوبی برای این آزمون گزارش نموده است. پاپی (١٣٩٢)، ضریب پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار داد که برای بعد گفت و شنود ضریب ٠/٩١ و برای بعد همنوایی ضریب ٠/٨٥ و برای کل مقیاس ضریب ٠/٨٣بدست آمده است و ضریب پایایی به روش تصنیف برای بعد گفت و شنود ٠/٨٥و برای بعد همنوایی ضریب ٠/٧٥و برای کل مقیاس ضریب ٠/٨٢ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

مبانی نظری مهارت های ارتباطی

مبانی نظری تعارض کار خانواده

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

۱۹۸۳

پرسشنامه توانمندسازی خانواده

۱۹۹۲

پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه

۱۹۹۶

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

۱۳۹۱

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

۱۹۸۵