پرسشنامه تحلیل رفتگی داوران ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان احمدی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تحلیل رفتگی داوران ورزشی توسط احمدی، محمدزاده وسیدعامری در سال (١٣٨٨) طراحی‌شده است و شامل ١٣ گویه میباشد.
در پژوهش احمدی و همکاران (١٣٨٨) برای سنجش روایی ازروش‌های روایی صوری ومحتوایی استفاده شد. به‌منظورتعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار شاخص ضریب آلفای کرونباخ٠/٧٥گزارش‌شده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی