پرسشنامه تحول سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فرمانیان آرانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Transformation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تحول سازمانی توسط فرمانیان آرانی (١٣٩٣) با الهام از مدل ویزبورد (١٩٧٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٨ گویه می باشد. در پژوهش فرمانیان آرانی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٩٣ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰