پرسشنامه تدریس اثربخش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان
مخفف ETQ
نام انگلیسی پرسشنامه بالاچا ندران و وادایاگام

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تدریس اثربخش توسط بالاچا ندران و وادایاگام (٢٠٠٨)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٣٤ سوال می‌باشد . بالاچاندران و وادایاگام (٢٠٠٨)، پایایی پرسشنامه پرسشنامه تدریس اثربخش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٧به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . نجف‌بیگی، ١٣٨٩

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه اثربخشی معلّم

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

۱۳۹۱

پرسشنامه سنجش آموزش اثربخش اساتید

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی رابطه مند

۱۳۹۳

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

۱۹۸۲

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

۱۳۸۹

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار، ملزومات، فواید و میزان استفاده از روشهای تدریس فعال

۱۳۹۴

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

۱۹۹۶