پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان جعفری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی توسط جعفری (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٥٨ سوال می‌باشد . جعفری (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٩ به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . جعفری ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن

۱۳۹۴

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پروتکل برنامه آموزش مؤلفه های تاب آوری

مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

مبانی نظری برنامه غنی سازی ارتباط زوجین

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

۱۹۹۰

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی

۱۳۹۳