پرسشنامه ترس از درد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان راین واترمک نیل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ترس از درد توسط مک نیل و راین واتر در سال (١٩٩٨)طراحی‌شده است و شامل ٢٤ گویه می¬باشد.
در پژوهش والا و همکاران (١٣٩١) به‌منظور تعیین روایی همگرای مقیاس، همبستگی آن با مقیاس نشانگان اضطرابی درد و مقیاس حساسیت اضطراب محاسبه شد که همبستگی مثبت و معنادار (بین ١٠٤/٠ تا ٣٩٢/٠) نشان‌دهنده روایی همگرای مقیاس بود

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴