پرسشنامه ترس از زایمان (نگرش به زایمان)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان هارمن
مخفف CAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Childbirth Attitudes Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ترس از زايمان (نگرش به زايمان) که توسط هارمن (١٩٨٨)، در ١٦ سوال ساخته شده است و توسط لوئي مورد بازنگري قرار گرفته، دو سوال حذف و ١٤ گویه ای شده است . خورسندي، غفراني پور، حيدرنيا و همکاران (١٣٨٧)، پایایی پرسشنامه ترس از زايمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.