پرسشنامه ترس فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان مارکز و ماتئوس
مخفف FQ -SF
نام انگلیسی پرسشنامه Fear Questionnaire - Short Form

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ترس توسط مارکز و ماتئوس (١٩٧٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٦ گویه می باشد. خانقاهی و کرد تمینی (١٣٩٣) در مطالعه ای، میزان آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس گذر هراسی ٠/٤٢، برای ترس از خون و تزریق/ آسیب بدنی ٠/٤٢، برای هراس اجتماعی ٠/٤٧، و برای کل مقیاس ٠/٧٧ بدست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴