پرسشنامه تسهیم دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان واندن هوف و وان وينن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تسهيم دانش توسط واندن هوف و وان وينن (٢٠٠٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٠ گویه می باشد. در پژوهش رجائي آذرخواراني (١٣٩١) جهت سنجش روايي پرسشنامه تسهيم دانش، از روايي محتوايي و صوري استفاده گرديد. براي اين کار ازنظرات ٧ نفر از استادان گروه مديريت آموزشي و مديريت دانشگاه اصفهان استفاده شد و ازنظر انطباق سؤال‌هاي پرسشنامه با موضوع و اهداف پژوهش تأييد شد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب پاياي اين پرسشنامه در پژوهش واندن هوف و درايدر (٢٠٠٤) براي مؤلفه‌هاي گردآوري دانش و اهداي دانش به ترتيب ٧٨/ ٠ و ٨٥/ ٠ گزارش‌شده است (رجائي آذرخواراني، ١٣٩١).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش