پرسشنامه تسهیم دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان احمدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تسهیم دانشتوسط احمدی (١٣٩٣) ساخته شده و شامل ١٣ سوال می باشد.روایی پرسشنامه تسهیم دانش توسط فرحبخش (١٣٩٢) و احمدی (١٣٩٣) به مقدار ٠/٨٢ محاسبه شده و احمدی (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ، ٠/٧٦٢ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش