پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان ایوانز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات را ایوانز (۱۹۸۰) برای سنجش میزان کنترل فرد بر هیجان و احساسات خودساخته و رضاخانی (۱۳۷۹) آن را به فارسی برگردانیده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده سه گزینه‌ای است.برای بررسی روایی سازه همگرا این پرسشنامه، پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کلت بر روی ۱۵۰ نفر اجرا شد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ ۸۹/ ۰ محاسبه شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰۰۱

پرسشنامه تنظیم هیجان

۲۰۰۳

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹