پرسشنامه تصمیم گیری بالینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان لوری و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه ترجمه فارسي پرسشنامه تصميم گيري باليني لوری، سلانترا، چالمرز و همکاران (٢٠٠١) در تركيه است، كه حاصل بررسي گسترده متون و مطالعه كيفي می باشد و شامل ٢٤ گویه است . جوادي، پاریاد، فداکار، عطرکار روشن و اسیری (١٣٨٧) در مطالعه ای پایایی و روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده اند. همچنین در پژوهش كريمي نقندر، رهنماي رهسپار، گلافروز و محسن پور (١٣٩١) جهت بررسی پایایی این پرسشنامه ضريب همبستگي دروني آلفاي كرونباخ ٠/٨٠ محاسبه گرديده است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری

۱۳۹۰

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶