پرسشنامه تصمیم‌گیری مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان جونز و کروس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تصمیم‌گیری مدیران توسط جونز و کروس (٢٠٠٩) تهیه و تنظیم شده است. این مقیاس دارای ٤٠ گویه می‌باشد. در پژوهش (زمانی، ١٣٩٥) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، ١٣٩٠).در پژوهش (زمانی، ١٣٩٥)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٤/ ٠ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۵

پرسشنامه سنجش مدل تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲