پرسشنامه تعادل کار و زندگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان وانگ و کو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعادل کار و زندگی توسط وانگ و کو (٢٠٠٩)، تهیه و تنظیم شده است كه این پرسشنامه دارای ٢٦ گویه می‏باشد. پژوهشگران مؤسسه راهبرد پایایی پرسشنامه ‌استاندارد تعادل کار و زندگی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد گزارش کردند. روایی این پرسشنامه نیز توسط اساتید متخصص و همکار مؤسسه مورد تأیید قرار گرفت.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر

پروتکل طرح درس آموزش مهارت‌های زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

۱۹۹۲