پرسشنامه تعارضات سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان شیرخانی
مخفف COQ
نام انگلیسی پرسشنامه Conflict Organizational Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط شیرخانی (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٩ گویه می باشد. هدف اصلی آن بررسی میزان تعارضات درون سازمانی از سه بعد تعارض مرئوس، تعارض با رئیس و تعارض با همردیفان است.در پایان نامه شیرخانی (١٣٩٠) جهت روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به ٥ تن از اساتید گروه مدیریت دانشگاه آزاد سنندج ارائه گردید و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعارضات سازمانی برابر با ٠/٧٩ می باشد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰