پرسشنامه تعارض فردی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان سمیعی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعارض فردی توسط سمیعی (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می¬باشد. روایی پرسشنامه تعارض فردیتوسط سمیعی (١٣٨٩) ٠/٨٧ به دست آمده است. همچنین پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٤ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

۱۹۹۸

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

مبانی نظری تعارض کار خانواده

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ توانایی فردی در جمعیت کاری

۱۹۹۶

مبانی نظری راهبردهای مدیریت تعارض