پرسشنامه تعارض کار و خانواده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان كارلسون و همكاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعارض كار و خانواده توسط كارلسون و همكاران (٢٠٠٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٨ گویه میباشد. در پژوهش پیشوایی (١٣٩٣) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده‌شده است. بدین‌صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرارگرفته است درنتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورداستفاده قرار گرفت. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش پیشوایی (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

۱۹۹۸

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

مبانی نظری تعارض کار خانواده

مبانی نظری راهبردهای مدیریت تعارض

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

۱۹۸۳

پرسشنامه توانمندسازی خانواده

۱۹۹۲

ابزار مدیریت تعارض ارتباط سازمانی

۱۹۸۲