پرسشنامه تعالی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان دل قوی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعالی سازمانی توسط دل قوی (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٥٠ گویه می باشد. دل قوی (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه تعالی سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰