پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان مودی و همکارن
مخفف POCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Porter Organizational Commitment Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعهد سازمانی کارکنان توسط مودی، پورتر و استیرز (١٩٨٢) تهیه شده است. این پرسشنامه حاوی ١٥ گویه می باشد. میربابائی (١٣٩٢) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی را ٠/٨٠ به دست آورد. عدد به دست آمده، نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز مورد تأیید قرار داده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰