پرسشنامه تعهد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان پترسون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعهد سازمانی توسط پترسون (٢٠٠٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤ سوال می‌باشد. پترسون (٢٠٠٤)، پایایی پرسشنامه تعهد کارکنان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٩ به دست آورده اند. شکی (١٣٩٤)، نیز پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨ بدست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط انها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی