پرسشنامه تعهد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان آلن و مایر
مخفف OCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Commitment Questionnaire

توضیحات تکمیلی

آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی را در سال ۱۹۹۰ طراحی نمودند. فرم اولیه این پرسشنامه در سال ۱۹۸۷ ساخته شده بود. این پرسشنامه دارای ۲۴ عبارت است. رضاییان و کشته گر (١٣٨٧) با تاکید بر روش ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر را ٠/٧٣ به دست آورده است. ضرایب اعتبار به دست آمده مطلوب بوده و در سطح قابل قبولی قرار می گیرد. فلاح نژاد (١٣٩٣)، ضریب آلفای کرونباخ را برای پرسشنامه تعهد سازمانی ٠/٧٣ به دست آورد. بنابراین این پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی