پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان رهبری - نادریان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی توسط نادریان و رهبری در سال (١٣٩٣) طراحی‌شده است و شامل ٣ گویه می¬باشد. در پژوهش نادریان و رهبری (١٣٩٣) روایی صوری و محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن ٠/٧٩ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی