پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان رهبری - نادریان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی توسط نادریان و رهبری در سال (١٣٩٣) طراحی‌شده است و شامل ٣ گویه می¬باشد. در پژوهش نادریان و رهبری (١٣٩٣) روایی صوری و محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن ٠/٧٩ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی