پرسشنامه تعهد ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان اسکانلان و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه‌ی تعهد ورزشی توسط اسکانلان،سیمونزوکارپینترودیگران (۱۹۹۳) تهیه و تنظیم شده است و مشتمل بر ۲۶ گویه (ماده) می¬باشد.
پرسشنامه تعهد ورزشی توسط میر حسینیو همکارانش (۱۳۹۱) به فارسی ترجمه‌شده است. در سال ۱۹۹۳، اسکانلان و همکارانش با استفاده از چندین نمونه‌ی متفاوت ازنظر جنسیت، نژاد و سنین مختلف (۹ تا ۲۰ سال) اعتبار و پایایی مدل تعهد ورزشی را بررسی کردند. برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با سطح ملاک ۷۵/۰ = α برای وضوح هر مقیاس استفاده شد. نتایج بررسی با دو نمونه‌ی مجزا نشان داد ضعیف‌ترین همسانی درونی مربوط به مؤلفه‌ی سرمایه‌گذاری شخصی (۵/۰ = α) است. به‌طورکلی، نتایج حاصل از پژوهش‌های جداگانه‌ی این محققان نشان داد که ابزار مورداستفاده به‌منظور ارزیابی مدل تعهد ورزشیريال ابزاری معتبر است. نتایج تحقیق میر حسینی و همکاران (۱۳۹۱)نشان داده کهاین مدل دارای پنج مؤلفه است که درمجموع ۶۷ درصد از واریانس کل مدل را تبیین می‌کردند. ضرایب آلفای کرونباخ به‌جز برای مؤلفه مشغولیات جایگزین و فرصت مشارکت در سطح قابل قبولی (۷۰/۰) قرار داشت. ضرایب همبستگی حاصل از باز آزمایی نشان داد که این پرسشنامه (مدل) ثبات زمانی مناسبی دارد، همچنین چند نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه روایی محتوایی این پرسشنامه را تأیید کرده‌اند.در کل این مدل از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی